رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

English: Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

فارسی: مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران