رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی و همکاران

اعضای هیئت علمی تمام وقت (Full time)

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس پستی

ایمیل

رزومه

دکتر محمدرضا صبری

03136115212

گروه قلب کودکان- پژوهشکده قلب و عروق اصفهان- مرکز تحقیقات قلب کودکان

sabri@med.mui.ac.ir

sabrimrs@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر علیرضا احمدی

03136115211

گروه قلب کودکان- پژوهشکده قلب و عروق اصفهان- مرکز تحقیقات قلب کودکان

alirezaahmadi@med.mui.ac.ir

ahmadi_cardio@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مهدی قادریان

03133868247

گروه قلب کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

m.ghaderian@med.mui.ac.ir

Ghader_45@yahoo.co.uk

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر بهار دهقان

03133868247

گروه قلب کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

bahardehghan@med.mui.ac.ir

dr.bahardehghan@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر چهره مهدوی

03133868247

گروه قلب کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

mahdavi@med.mui.ac.ir

chehreh_m@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر داوود رمضانی نژاد 03133868247 گروه قلب کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

davood@med.mui.ir

ramezani.davood.dr@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

اعضای هیئت علمی نیمه وقت (Part time)

دکتر مرجان منصوریان

03137923256

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه، علوم پزشکی اصفهان

j_mansourian@hlth.mui.ac.ir

jmansourian@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر زهرا پور مقدس

03133868247

گروه کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


Zahra.pormoghadas@med.mui.ac.ir

zahrapormoghadas@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر عاطفه صادقی زاده

03133868247

گروه کودکان- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

a.sadeghizadeh@med.mui.ac.ir

a.sadeghizadeh@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

همکاران (پژوهشگران)

زهره سادات نوابی

03136115212

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان- مرکز تحقیقات قلب کودکان

zs.navabi@gmail.com

CV

امیر شاه زیدی 03136115364 پژوهشکده قلب و عروق اصفهان- مرکز تحقیقات قلب کودکان

amir.shahzeydi95@gmail.com

CV