رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی اعضای مرکز

این صفحه شامل درج گزینه معرفی رئیس و معاون پژوهشی مرکز با اطلاعات تماس (آدرس پستی ، پست الکترونیک و تلفن)

و درج فهرست اعضای هیئت علمی و همکاران مرکز (لینک به سامانه علم سنجی برای هر عضو هیات علمی)می باشد.