رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش طرح های تحقیقاتی مرکز

 1. هر محقق صاحب ايده جهت بررسي امكان همكاري با پژوهشكده مي تواند با مدارك اوليه به مديريت پژوهشي پژوهشكده مراجعه كند. اين مدارك شامل فرم شماره ۱، رزومه ي تحقيقاتي صاحب ايده و جستجوهاي مربوط به ايده مي باشد. صاحب ايده مي تواند شرايط كلي همكاري و تعهدات احتمالي طرفين را از مديريت پرسش نمايد. در صورت تاييد اوليه توسط مديريت صاحب ايده جهت تحويل مدارك و ثبت ايده جهت طرح در شوراي پژوهشي به دبيرخانه پژوهشي ارجاع مي شود. 
 2. شوراي پژوهشي با بررسي موارد زير به ارزيابي ايده خواهد پرداخت.
  • تطابق ايده با اولويتهاي پژوهشكده
  • مقرون به صرفه بودن ايده
  • قابليت اجرايي ايده
  • رعايت معيارهاي اخلاقي
 3. در صورت پذيرش ايده در شورا، مديريت پژوهشي با توجه به سوابق و محور تحقيقاتي پژوهشگران پژوهشكده، افرادي را بعنوان همكار  طرح  به صاحب ايده معرفي مي كند. صاحب ايده لازم است كه حداقل يك نفر از اين افراد را بعنوان مجري همكار بپذيرد.
 4. بدنبال آن صاحب ايده با كمك مجري همكار  به تكميل فرم پروپوزال و فرم شماره ۲ يا فرم شماره ۳ مي پردازد.
 5. صاحب ايده فرمهاي ذكر شده را به دبيرخانه پژوهشي تحويل داده و  در صورت صحت مدارك يك شماره طرح را دريافت مي كند. اين شماره ملاك ارتباطات بعدي و انجام كليه مراحل اجرايي تا انتهاي مطالعه خواهد بود.
 6. طرح به شوراي پژوهشي رفته و در صورت تصويب جهت طي مراحل اداري به دبيرخانه برمي گردد.
 7. دبيرخانه پژوهشي بعد از تهيه قراردادي به صاحب ايده جهت امضاي قرارداد اطلاع مي دهد. در اين قراداد حقوق مادي و معنوي همكاران طرح مشخص خواهد گرديد. تعهدات طرفين در اين قرارداد بطور مشخص درج مي گردد. 
 8. بعد از امضاي قرارداد طرح شروع مي گردد. در مدت اجرا علاوه بر گزارش هاي پيشرفت مجري پژوهشكده از طريق  ارزشيابي هاي متعدد و مونيتورينگ و كنترلهاي مختلف به ارزيابي وضعيت اجرايي طرح مي پردازد.